Shannons Day - Malcolm Stephen - Jeremy Braithwaite